Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu GetFitClub administrowanego przez GET FIT, funkcjonującego pod domeną o nazwie www.getfitclub.pl.

I. Postanowienia ogólne i definicje.

Administratorem serwisu GetFitClub (serwis dostępny poda adresem https://www.getfitclub.pl) jest Intoseo Maciej Ryszkiewicz z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 108B/13, 40-101 Katowice posiadająca NIP: 6482647038 oraz REGON: 242771388
Administrator serwisu GetFitClub.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu “Administratorem”.
Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części “Regulaminem”.
Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 1. użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu GetFitClub.pl. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna. W przypadku określonych usług serwisu GetFitClub.pl, Administrator zastrzega sobie wprowadzenie innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości lub możliwości – w przypadku określonych treści – informowania użytkownika o takich treściach ze stosowanym ostrzeżeniem (np. treści dla dorosłych, drastyczne itp.).
 2. http://www.GetFitClub.pl – serwis o charakterze informacyjnym, umożliwiający między innymi przeglądanie informacji o wydarzeniach sportowych, dietach, formach aktywności ruchowej oraz podobnych tematach związanych z ideologią wellness.
 3. informacje o użytkowniku – wszelkie dane o użytkowniku umieszczane przez użytkownika w serwisie GetFitClub.pl (w ramach profilu użytkownika); o zakresie informacji i ich treści decyduje dany użytkownik (użytkownik, którego informacje dotyczą).
 4.  serwery Administratora – serwery Administratora, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis GetFitClub.pl i na których zapisane są informacje o użytkowniku oraz wszelkie inne treści umieszczone w serwisie.

II. Zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu GetFitClub.pl

 1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu GetFitClub.pl umożliwiającego (między innymi) przeglądanie informacji o wydarzeniach sportowych, dietach, formach aktywności ruchowej oraz podobnych tematach związanych z ideologią wellness. Dalsze informacje związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z serwisu (w tym zasady techniczne i szczegółowa funkcjonalność serwisu) zamieszczone są na stronach serwisu, przy czym informacje takie, wraz z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa regulują w sposób wyłączny, kompleksowo i wyczerpująco prawa i obowiązki użytkowników oraz Administrator. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu z informacjami zamieszczonymi na stronach serwisu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. Informacje powołane w niniejszym punkcie stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega, iż informacje zawarte w serwisie GetFitClub.pl nie są wiążące i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania przez użytkowników na ich podstawie dalszych decyzji. Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy. Dotyczy to zwłaszcza treści związanych z odżywianiem i dietami.
 3. Celem zasadniczym serwisu jest udostępnienie użytkownikom informacji o bieżących wydarzeniach sportowych, tematach związanych z dietami, formami treningów, w tym możliwości ich komentowania oraz prowadzenia dyskusji. Informacjami zgromadzonymi o użytkowniku mogą być tylko informacje dobrowolnie i samodzielnie przekazane przez użytkownika, którego informacje dotyczą.
 4. Dla prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu GetFitClub.pl konieczne są między innymi: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu (w szczególności komputera lub innego urządzenia pozwalającego na eksploatację zasobów Internetu), posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla eksploatacji zasobów Internetu (np. przeglądarek internetowych) oraz łącza internetowego jak także dokonanie uwierzytelnienia konta użytkownika
 5. Połączenie konta w serwisie GetFitClub z kontem w Serwisie Facebookcom polega na kliknięciu we wtyczkę „połącz z Facebook” lub odpowiednią do niej oraz potwierdzeniu tej czynności na stronach serwisu Facebook.com. Przekazanie danych administratorowi serwisu GetFitClub.pl następuje w trybie określonym w ust. 6 poniżej.
 6. Rejestracja w serwisie GetFitClub możliwa jest poprzez kliknięcie we wtyczkę „Zaloguj przez Facebook” lub o odpowiednio innej nazwie. Wraz z dokonaniem tej czynności, użytkownik zgadza się na przekazanie właścicielowi i administratorowi serwisu znajdujących się w bazie serwisu Facebook.com podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, płeć, sieci, identyfikator użytkownika, lista znajomych i inne informacje, które są udostępniane publicznie w serwisie Facebook.com. Wraz z rejestracją konta, użytkownik połączony poprzez Facebook zezwala aplikacji GetFitClub.pl publikować treści w jego imieniu (np. informacje o opublikowaniu nowych treści w serwisie GetFitClub.pl) na profilu w serwisie Facebook.com. W każdej chwili użytkownik połączony poprzez Facebook ma możliwość zmiany jego podpisu (domyślnie imię i nazwisko) oraz wyłączenia możliwości publikowania w serwisie Facebook.com treści, które zamieszcza w serwisie.
 7. Każdy użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wszelkie prawa do serwisu, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, w szczególności zdjęć, lub utworów, których autorstwo oznaczono inaczej) przysługują Administratorowi.
 9. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach podstawowej funkcjonalności oferowanej przez serwis (tj. niezależnie od faktu dokonania rejestracji, zalogowania, posiadania konta i profilu), ma prawo w szczególności:
  1. przeglądać ten serwis, w tym pliki i informacje umieszczone w serwisie przez siebie, innych użytkowników lub Administrator, wyszukiwać w serwisie poprzez udostępnione narzędzia wyszukiwania opublikowanych w serwisie wyników imprez sportowych, artykułów, komentarzy, profili i innych treści według zadanych kryteriów,
  2. opisywać i komentować umieszczone w serwisie wyniki sportowe, artykuły, komentarze, opinie, w tym podpisywać je pseudonimem lub loginem.
 10. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu polegające na umieszczaniu w tym serwisie informacji na swój temat lub innych treści w serwisie oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich informacji (w tym zdjęć – wizerunków osobistych użytkowników). Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 11. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu informacji lub innych treści w serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Administrator z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików (w szczególności zdjęć) lub innych treści w serwisie, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Administratora lub takiego podmiotu zadość uczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Administrator już zadość uczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Administrator wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Administratora kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.
 12. Użytkownik korzystając z serwisu poprzez umieszczanie konkretnych plików, danych, wyników lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych) oraz że jest świetle prawa władny do takich działań.
 13. Z tytułu korzystania z serwisu Administrator nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie. Pomimo, iż celem Administrator jest umożliwienie użytkownikom serwisu korzystania z serwisu bez wynagrodzenia, Administrator zastrzega sobie wprowadzenie w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z tego serwisu w stosunku do niektórych, wybranych przez Administratora usług serwisu, o czym, jeśli takie opłaty zostaną wprowadzone, użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, a każda odpłatna usługa w serwisie, niezależnie od wyraźnego jej oznaczenia w serwisie jako odpłatnej, świadczona będzie jedynie na wyraźne, jednoznaczne żądanie użytkownika świadczenia takiej usługi.
 14. Podanie jakichkolwiek danych w profilu użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik samodzielnie określa zakres i treść danych, które zamierza udostępnić w ramach swojego profilu.
 15. Treści zamieszczane przez użytkowników dostępne są niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Administrator zastrzega możliwość opóźnień.
 16. Użytkownik umieszczając w serwisie GetFitClub.pl jakiekolwiek treści, w tym w szczególności wyniki sportowe, zdjęcia, komentarze, odpowiedzi, opinie, blog, dane itp., jednocześnie wyraża zgodę na bezterminowe:
  1. publikowanie (i rozpowszechnianie) przez Administratoraa lub jej następców prawnych obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści na stronie głównej serwisu lub innych stronach tego serwisu lub innych serwisów aniżeli serwis GetFitClub.pl administrowanych przez Administratoraa oraz wyraża zgodę na bezterminowe umieszczenie tych treści w dostępnych w serwisie (lub innych serwisach Administratora), obecnie lub w przyszłości, wyszukiwarkach treści lub profili użytkowników lub innych wyszukiwarkach. Wyszukiwarki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są mechanizmem odnalezienia w serwisie profilu danego użytkownika lub profili użytkowników spełniających określone przez użytkownika wyszukującego kryteria lub określonych innych danych, treści lub informacji związanych z serwisem i informacjami w nim umieszczanymi,
  2. publikowanie (i rozpowszechnianie) przez Administratoraa lub jej następców prawnych obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści w inny sposób aniżeli określony w punkcie “a”, jakimikolwiek technikami, za pomocą jakichkolwiek nośników lub środków, za pomocą jakichkolwiek mediów.
 17.  Zgody na publikowanie (rozpowszechnianie), o których mowa w ustępie 16 w punktach “a” i “b” oznaczają w szczególności, iż powołane w tym punkcie treści mogą zostać przez Administratoraa (w całości lub części) upublicznione np. w ramach serwisu GetFitClub.pl (np. poprzez ich publikację na stronie głównej serwisu lub jakiejkolwiek innej stronie), a dostęp do tak upublicznionych profili (danych w nich zawartych) będzie miał lub potencjalnie może mieć bliżej nieokreślony krąg podmiotów.
 18. Z tytułu udzielenia powyższych zgód, użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie. Powyższe zgody udzielone są bezterminowo.
 19.  Każdy użytkownik serwisu jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami “netykiety”, zgodnie z celem, założeniami i charakterem serwisu. Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
  1. rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami (np. adresy e-mail udostępnione przez innych użytkowników) spamu (w tym “niechcianej” reklamy), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczanie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest rozsyłanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne); zakazane jest także rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami komunikatów będących naruszeniem praw osobistych osób, do których są kierowane (tzw. natarczywe komunikaty); z zastrzeżeniem danych dotyczących osoby, zakazane jest umieszczenie w profilu użytkownika jakichkolwiek informacji o charakterze reklamowym;
  2.  podszywanie się pod inne osoby;
  3. publikowanie treści sprzecznych z prawem, normami społeczno-obyczajowymi, naruszających w prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste innych osób;
  4. naruszanie tajemnicy korespondencji;
  5. naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki oraz informacje, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie na zasadach określonych w Regulaminie) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób innych aniżeli użytkownik bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane);
  6. inne zachowania użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami “netykiety”, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Administratora, dokonywanie włamań, prób włamań do systemów informatycznych Administratora, dokonywanie włamań, prób włamań na konta innych użytkowników itp.
 20. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień poprzedzającego punktu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia skutków takich zachowań, w tym usunięcia komentarzy, opinii lub innych odpowiednich treści i danych, usunięcia lub zablokowania profilu użytkownika i/lub konta danego użytkownika wraz z wszystkimi plikami, komentarzami, opiniami i innymi danymi zawartymi w danym profilu lub koncie. Niezależnie od powyższego Administrator jest uprawniony do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 21. Użytkownik zapisując się do newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach marketingowych i informacyjnych oraz przesyłanie informacji w formie newslettera lub innych treści, w tym ofert Administratora. Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisanych do formularza na potrzeby korzystania z usług serwisu GetFitClub.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 22. Administratorem danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Intoseo Maciej Ryszkiewicz
 23. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych ujętych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu dołączenia do newslettera a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Z żądania zaniechania przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym użytkownik może skorzystać droga mailową na adres: kontaktceo@gmail.com. Celem usunięcia konta użytkownik wysyła droga mailową na adres: kontaktceo@gmail.com prośbę o jego usunięcie.
 24. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu, Administrator:
  1. nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,
  2. zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików, treści, komentarzy, opinii i innych danych udostępnionych w ramach danego profilu użytkownika, całych lub części profili użytkowników udostępnionych w serwisie w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, “netykiety”, zasad współżycia społecznego; postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika.
 25. Administrator oświadcza, iż w ramach serwisu nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania wyników, plików, komentarzy, danych itp. udostępnionych przez użytkowników w tym serwisie, toteż sugeruje, by takie dane mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu.
 26. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Administrator powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, umieszczając na stronie główniej serwisu stosowną informację.
 27. Wszelkie informacje, sugestie i problemy związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać na adres kontaktceo@gmail.com .
 28. W celu zgłaszania przez użytkowników do Administratora informacji o złamaniu prawa, naruszenia dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego, dóbr osobistych, niniejszego Regulaminu w szczególności w związku z komentarzami użytkowników, należy przesłać informację dot. ww. przypadków na adres mailowy kontaktceo@gmail.com.
 29. Administrator oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres kontaktceo@gmail.com. Administrator do korzystania z Internetu, w tym serwisu, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Administrator zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
 30. Administrator w celu poprawiania jakości serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 31. W ramach przewidzianej dla serwisu funkcjonalności Administrator może wprowadzać mechanizmy pozwalające wyszukiwać określone treści lub użytkowników wedle odpowiednich kryteriów.
 32. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyraźnie wyłączających odpowiedzialność Administratora lub zezwalających Administratorowi na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za takie działania ,Administrator nie odpowiada również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  1. za poprawność przedstawianych na żywo, archiwalnych i/lub prognozowanych wyników wydarzeń sportowych;
  2. za wykorzystanie przez użytkowników informacji zamieszczonych w serwisie, w szczególności za wykorzystanie przez użytkowników wyników wydarzeń sportowych w jakimkolwiek celu;
  3. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu;
  4. za wszelkie treści (w tym m.in. wyniki, opisy, komentarze, wpisy, wizerunki, zdjęcia, fotografie) umieszczane przez użytkowników w serwisie, za ich rzetelność, prawdziwość, autentyczność, sposób wykorzystania przez innych użytkowników lub inne podmioty;
  5. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich;
  6. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Administrator;
  7. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie;
  8. za usługi świadczone przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez takie podmioty we własnym imieniu i nie na rachunek Administrator (o ile takie usługi są lub będą świadczone, zasady ich świadczenia określa/będzie określać właściwy regulamin, przy czym usługi takie są/będą w serwisie wyraźnie oznaczone;
  9. za niefunkcjonowanie narzędzi komunikacji, które użytkownicy serwisu podają w swoich profilach (np. komunikatora, stron lub witryn www, w tym strony z blogiem, podanych przez użytkowników itp.),
  10. za kopiowanie danych z serwisu, w tym w szczególności treści, wyników, wiadomości, komentarzy, wpisów, wizerunków, zdjęć, fotografii i umieszczanie w innych serwisach lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób przez osoby trzecie (Administrator nie ma możliwości zapobieżenia takim działaniom, toteż użytkownik podejmujący decyzję o udostępnieniu własnego profilu użytkownika godzi się na podjęcie takiego ryzyka, co nie oznacza, iż nie będzie uprawniony do dochodzenia pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które niezgodnie z prawem dokonują kopiowania danych z serwisu);
  11. za utratę danych zgromadzonych w serwisie, w tym w szczególności w wyniku kradzieży, z powodu awarii sprzętu, siły wyższej, lub innych zdarzeń nie spowodowanych przez Administratora.
 33. Administrator oświadcza, iż wszystkie treści umieszczane w serwisie są rejestrowane przez Administratora, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Administrator oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Administratora odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Administrator udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu, przy czym Administrator działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Administratora do przekazania takich danych.
 34. Administrator zastrzega sobie prawo wykorzystania serwisu (którejkolwiek jego funkcjonalności) do prowadzenia przez Administratora działalności reklamowej, marketingowej, komercyjnej i innej o podobnym charakterze wśród użytkowników serwisu.
 35. Regulamin jest dostępny na stronie: http://www.GetFitClub.pl/regulamin.
 36. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie http://www.GetFitClub.pl/regulamin obok dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian ewentualnie poinformuje użytkowników drogą mailową na adres wskazany przez użytkownika przy rejestracji Konta o zmianie Regulaminu lub poprzez zawieszenie informacji o zmianie Regulaminu na planszy logowania do konta. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie z serwisu po tej dacie jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 37. Administrator nie zapewnia nieprzerwanego, bezawaryjnego, ciągłego i niezakłóconego dostępu do serwisu.
 38. Szczegóły dotyczące polityki prywatności Administrator zawiera Polityka Prywatności udostępniana na stronie https://www.getfitclub.pl/polityka-prywatnosci